Twelve of China’s leading contemporary photo artists in an outstanding exhibition as part of the 2006 FotoFreo Festival.

View works by Shaoyinong and Muchen, Bai Yiluo, Miao Xiaochun, Zeng Li, Jiang Jian, Chang Qing, Qu Yan, Wu Gaozhong, Zhu Hao, Xu Yong, Zheng Nong and Shi Guorui.